не сте купили нищо

Кошница
Поръчване

Декларация за политиката по качеството

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

на  РЪКОВОДСТВОТО НА „АЛЕКСИС“ ЕООД гр. Велико Търново

ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО

 

Успехът на всяко дружество зависи от способността му да удовлетвори изискванията и очакванията на своите клиенти, сътрудници и собственици.

Политиката на „АЛЕКСИС“ ЕООД е насочена към бърза адаптация в условията на силно конкурентна среда, чрез отчитане на промените в нея, свързаните с това рискове и балансирано решаване на социално-икономическите задачи, с осъзнаване на отговорността си към обществото. Усилията са ни да предоставяме на своите клиенти конкурентно способни продукти в областта на внос и търговия на едро и дребно с оръжие, боеприпаси и аксесоари за лов и охрана, задоволяващи техните очаквания относно качеството и потребностите им.

За нейното реализиране, ръководството на „АЛЕКСИС“ ЕООД се стреми към непрекъснато подобряване, чрез прилагане на съвременни методи за управление по критерии качество по изискванията на  БДС EN ISO 9001:2015 включващи:

  • Създаване и поддържане на система за управление на качеството в съответствие с приложимите изисквания на законодателството;
  • Прилагане на методи за ефикасно управление на човешките ресурси: привличане на целия персонал на дружеството към активно участие в управлението на качеството, чрез обучение и мотивация;
  • Поддържане на открити и конструктивни взаимоотношения и балансирано удовлетворяване на деловите интереси на всички заинтересовани страни;
  • Удовлетворяване изискванията на клиента с прилагане на нови съвременни технологии с цел подобряване на качеството и устойчиво развитие в динамично променящия се пазар;
  • Подкрепяне на всяка качествена и достижима инициатива или добра практика, насочена към подобряване условията на труд, ограничаване и отстраняване на опасностите;
  • Спазване на приложимите правни и други изисквания, възприети от дружеството отнасящи се до на качеството в областта на производството при горещо поцинковане на метални изделия;
  • Непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството.

Настоящата политика е разпространена до всички звена и външни организации работещи на територията на „АЛЕКСИС“ ЕООД и е достъпна за обществеността.

Политиката подлежи периодично на преглед за адекватност спрямо целите и оценката на тяхното изпълнение в рамките на Преглед от ръководството.

 

гр. Велико Търново                                          УПРАВИТЕЛ:

30.01.2018 г.                                                                               /Александър Павлов/

 

35102499_1938355259528647_4060214927745351680_n

© „Алексис“ ЕООД | Общи условия | Декларация за политиката по качеството